Logotypy

Lokalna Strategia Rozwoju dla Torunia

Dostępność witryny

Ścieżka nawigacji

Treść strony

Zamówienie dot. świadczenia usług finansowo-księgowych Stowarzyszenia LGD „Dla Miasta Torunia”.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Dla Miasta Torunia" ogłasza zamówienie dot. świadczenia usług polegających na stałej, kompleksowej obsłudze finansowo-księgowej Stowarzyszenia LGD „Dla Miasta Torunia”. 

Sczegółowy opis zamóienia i kryteria znajdują się w pliku pdf. http://www.lsrdlatorunia.pl/file-99,-.pdf

Uwaga: nabór na stanowisko Dyrektora Biura LGD Dla Miasta Torunia.

Informujemy, że Zarząd Stowarzyszenia rozpoczyna proces rekrutacyjny na stanowisko Dyrektora Biura LGD Dla Miasta Torunia.  Jest to najważniejsze stanowisko w Lokalnej Grupie Działania, jego zadaniem będzie organizacja biura i rzetelna praca organizacyjna dla Stowarzyszenia i wszystkich jego członków. Dyrektor od dnia zatrudnienia przejmie zadania, które aktualnie w ramach pracy społecznej prowadzi Zarząd z pomocą pracowników Stowarzyszenia IRIS. 

Poniżej znajduje się ogłoszenie o naborze i trybie zgłaszania się kandydatów. 

www.lsrdlatorunia.pl/file-98,-.pdf

Lokalna Strategia Rozwoju ostatecznie zaakceptowana!

Lokalna Strategia Rozwoju przygotowana dla Torunia uzyskała najwięcej punktów wśród strategii realizowanych na terenach miejskich i jest na 2 miejscu spośród wszystkich złożonych w całym województwie kujawsko - pomorskim. Wyniki poniżej a my ze swojej strony jeszcze raz dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i wsparcie.

Umowa na jej realizację zostanie podpisana 19 maja 2016r. pomiędzy Lokalną Grupą Działania "Dla Miasta Torunia" a Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zespół IRIS

 

Projekt Lokalnej Strategii Rozwoju.

Na podstawie konsultacji wprowadzono następujące zmiany:

1. do kryteriów wyboru operacji - wprowadzono kryterium dotyczące korzystania z doradztwa biura LGD

2. do kryteriów wyboru operacji - zwiększono liczbę punktów możliwych do uzyskania za zgodność z Gminnym Programem Rewitalizacji

Zmiana obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju

obszar Lokalnej Strategii Rozwoju

Jak zapewne większość z Państwa już wie, zaistniała konieczność dokonania uzupełnienia analizy i diagnozy Strategii. Na etapie ubiegania się przez o wsparcie na przygotowanie Strategii wnioskodawcy zobowiązani byli do wskazywania liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały. Na obecnym etapie prac nad LSR musimy brać pod uwagę także mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy, co powoduje, że wskazane wcześniej 17 jednostek urbanistycznych przekracza obszar 150 tys. mieszkańców. W związku z powyższych zaistniała konieczność wykluczenia Chełmińskiego Przedmieścia, w którym to natężenie problemów społecznych jest najmniejsze. Jednocześnie diagnoza wskazała na Wrzosy jako jednostkę, którą należy wziąć pod uwagę w zakresie objęcia LSR. W związku ze zmianą obszaru  chcielibyśmy poinformować, że zaistniała konieczność przeprowadzenia dodatkowych konsultacji i zmiany części Lokalnej Strategii Rozwoju, co wymaga dodatkowego czasu. Robimy wszystko, aby w możliwie najkrótszym terminie przedstawić Państwu kompletny dokument.

Na obecną chwilę zachęcamy do zapoznania się z jego częściami i przesyłanie ewentualnych uwag.

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków!

W imieniu Zarządu LGD zapraszamy Państwa na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” połączone z konferencją podsumowującą ostatnie miesiące pracy nad Lokalną Strategią Rozwoju zaplanowane na piątek 26.02.2016r.  godz. 17.00 w Centrum Targowym Park przy ul. Szosa Bydgoska 3.

 

Program Zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad i ewentualnych wniosków.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie Lokalnej Strategii Rozwoju.
 7. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju.
 8. Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonywania zmian w LSR w zakresie dostosowania do wymogów konkursowych zalecanych przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego w zakresie niezmieniającym istoty zapisów LSR.
 9. Głosowanie nad przyjęciem Regulaminu Rady Programowej i podjęciem Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Programowej.
 10. Głosowaniem nad przyjęciem Regulaminu Biura LGD i podjęciem Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Biura LGD.
 11. Zamknięcie obrad.

Zapraszamy do konsultacji!

Poniżej przedstawiamy aktualny harmonogram spotkań konsultacyjnych Lokalnej strategii Rozwoju. Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w spotkaniach (telefonicznie lub mailowo) najpóźniej na jeden dzień przed terminem wskazanym w harmonogramie.

Wydłużamy termin na przesłanie fiszek projektowych!

W związku z licznymi pytaniami związanymi z wypełnieniem fiszek projektowych informujemy, że termin na złożenie lub przesłanie formularzy został wydłużony do czwartku 11.02.2016r.

Zachęcamy do wypełniania fiszek!

Przypominamy, że fiszki znajdują się w zakładce "dokumenty do pobrania".

Konsultacje celów i fiszka projektowa

Poniżej znajduje się fiszka projektowa oraz formularz do konsultacji celów i przedsięwzięć.

Chcielibyśmy, aby konstrukcja planu działania zawierającego typy realizowanych przedsięwzięć i budżet na ich realizację powstała w oparciu o Państwa pomysły bazujące na doświadczeniu w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i ubóstwem. Jeśli Państwa projekt nie znajduje odzwierciedlenia w zaprezentowanych przedsięwzięciach prosimy o propozycję swojego pomysłu (i wpisanie typu przedsięwzięcia w pozycji „Inne”). Ponadto w związku z licznymi pytaniami, m.in. o typy przedsięwzięć możliwych do realizacji i grupy odbiorców, przygotowaliśmy Załącznik nr 1 do fiszki  - "Założenia do realizacji projektów w ramach LSR", który zawiera obowiązujące założenia wynikające ze Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem przed wypełnieniem fiszki. Mamy nadzieję, że rozwieje on wiele wątpliwości.

Wypełnione formularze prosimy przesłać do dnia 8 lutego 2016r. w formie elektronicznej na adres lsr@iris.org.pl. Formularze można pobrać również w zakładce „dokumenty do pobrania”.

 

Ankieta dotycząca Planu komunikacji

Jak chcecie być informowani o działaniach Lokalnej Grupy Działania?

Wypełnienie ankiety potrwa tylko 2-3 minuty!

Przejdź do ankiety elektronicznej

Ankiety prosimy wypełniać online lub przesyłać do dnia 8 lutego 2016r. w formie elektronicznej na adres lsr@iris.org.pl. Ankieta w wersji .doc i .pdf znajduje się także w zakładce „dokumenty do pobrania”.

Konsultacje analizy SWOT

zdjecie.jpg

Najdłuższy etap prac nad LSR tj. etap spotkań konsultacyjnych, analizy danych statystycznych oraz zbierania ankiet jest już za nami. Na podstawie zebranych informacji powstała analiza SWOT dla obszaru LSR.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem i przypisania wag do każdej pozycji wymienionych mocnych, słabych stron a także szans i zagrożeń. Umożliwi to ocenę, które elementy uważacie Państwo za najistotniejsze dla realizacji LSR w odniesieniu do grupy docelowej: osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem.

Analizę SWOT i wypełniony formularz prosimy przesłać do dnia 5 lutego 2016r. w formie elektronicznej na adres lsr@iris.org.pl. Dokument można pobrać również w zakładce „dokumenty do pobrania”.

Zachęcamy do wypełniania ankiet!

Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe do wypełnienia ankiet . Ankiety internetowe znajdują się w zakładce "ankiety". Ankiety są także do pobrania w formacie .doc oraz .pdf w zakładce "dokumenty do pobrania".

Koniec spotkań konsultacyjnych

16 stycznia zakończyliśmy cykl spotkań konsultacyjnych, których celem była diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju.

Rozpoczynamy zatem analizę zebranych danych i przygotowanie analizy SWOT dla obszaru LSR.

----
----

Kolejne spotkania konsultacyjne za nami!

Spotkania w jednostkach urbanistycznych: Grębocin, Chełmińskie, Rudak i Bielawy już za nami.

Zapraszamy na spotkania w pozostałych 12 jednostkach urbanistycznych! Szczegółowe informacje o przyszłych konsultacjach w zakładce "harmonogram spotkań".

Przyjdź na spotkanie w Twojej okolicy i powiedz o problemach w Twoim otoczeniu. Jeśli chciałbyś przyjść na konsultacje ale w tym czasie opiekujesz się dzieckiem zabierz swoją pociechę ze sobą. Na spotkaniach będzie kącik dla dzieci i zabawy z animatorką. Zapraszamy całe rodziny!

GrębocinGrębocinChełmińskie PrzedmieścieChełmińskie Przedmieście
BielawyBielawyBielawyRudak
Chełmińskie PrzedmieścieChełmińskie PrzedmieścieChełmińskie Przedmieście-

Inauguracja spotkań konsultacyjnych

Barbarka.jpg

Pierwsze spotkanie konsultacyjne w najmniejszej pod względem liczby mieszkańców jednostce urbanistycznej za nami. Dziękujemy za aktywny udział i zapraszamy na kolejne konsultacje. Najbliższe spotkanie odbędzie się w czwartek w Grębocinie (SP 35 ul. Krynicka 8). Jeśli chciałbyś przyjść, ale w tym czasie opiekujesz się dzieckiem, zabierz swoją pociechę ze sobą. Na spotkaniach będzie kącik dla dzieci i zabawy z animatorką. Harmonogram spotkań na kolejne dni znajduje się w zakładce "harmonogram spotkań".

 

Przyjdź na spotkanie w Twojej okolicy i powiedz o problemach w Twoim otoczeniu.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców!

Konferencja prasowa

W dniu dzisiejszym (5 stycznia 2016r.) odbyła się konferencja prasowa inaugurująca rozpoczęcie spotkań konsultacyjnych w 17 jednostkach urbanistycznych. Został także przedstawiony film promocyjny, który można obejrzeć po naciśnięciu na ekran telewziora zamieszczonego w lewym dolnym rogu.

Dziękujemy wszystkim obecnym za przybycie i promocję LSR!

---

Ankieta dla mieszkańców

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dla mieszkańców Torunia. Ankieta internetowa znajduje się w zakładce "ankiety". Ankieta jest także do pobrania w formacie .doc oraz .pdf w zakładce "dokumenty do pobrania".

 

Dziękujemy za udział w Kawiarence obywatelskiej!

DSC_0409_Snapseed.jpg

19 grudnia odbyła się Kawiarenka obywatelska, podczas której rozmawialiśmy o problemach mieszkańców objętych obszarem LSR. Dziękujemy za aktywny udział!!!

Wspólnie określmy problemy obszaru LSR!

Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania narzędzi konsultacji. Wasza pomoc w określeniu problemów będzie szczególnie cenna! Im większe Wasze zaangażowanie tym lepsze narzędzie i trafniejsze wyniki! Prosimy o przesłanie odpowiedzi na poniższe pytania na adres: lsr@iris.org.pl do najbliższego piątku tj. 18 grudnia. Reprezentujesz organizację pozarządową? Te pytania są dla Ciebie: Dla jakich grup społecznych Państwo działają? Jakie główne problemy mają Państwa...

Zapraszamy chętnych do prowadzenia spotkań konsultacyjnych!

Chcecie się Państwo włączyć w prace nad LSR? Zapraszamy serdecznie do kontaktu z nami. Obecnie szukamy moderatorów oraz gospodarzy stolików podczas spotkań konsultacyjnych w 17 miejscach w Toruniu. Czas spotkań między 5 a 16 stycznia 2015r. w godzinach popołudniowych. Osoby zainteresowane prosimy o podesłanie maila z krótką informacją na temat ewentualnego doświadczenia w prowadzeniu konsultacji społecznych lub o kontakt telefoniczny. Za udział w pracach konsultacyjnych...

Zapraszamy na Kawiarenkę obywatelską!

Zapraszamy wszystkich Państwa na Kawiarenkę obywatelską, którą odbędzie się w najbliższą sobotę 19 grudnia w godzinach 12.00 – 13.00 przy ul. Warszawskiej 8/8, podczas której również będziemy rozmawiać na temat problemów na obszarze objętym Lokalna Strategią Rozwoju. Prosimy o potwierdzenie przybycia (sms, e-mail, telefon) do 18 grudnia do godz. 12. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce "skontaktuj się z nami"...

Dziękujemy uczestnikom warsztatów za aktywny udział!

zdjęcie ze szkolenia nr 4.jpg
Wczoraj w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II pod kierunkiem Piotra Steca - Dyrektora Polskiej Agencji Rozwoju Rozwoju Regionalnego opracowywaliśmy Toruńską Ścieżkę Partycypacji - proces dialogu społecznego wraz z kluczowymi założeniami dla poszczególnych etapów. Już wkrótce przedstawimy szczegóły procesu konsultacyjnego Lokalnej Strategii Rozwoju. Dziękujemy uczestnikom warsztatów za aktywny udział a wszystkich zainteresowanych współpracą przy tworzeniu LSR zapraszamy do...

Zapraszamy do udziału w warsztacie szkoleniowym

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie szkoleniowym dla osób chętnych do zaangażowania się w prace dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju „Dla Miasta Torunia”, który odbędzie się w dniu 12 grudnia 2015r. w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II PL. bł. Stefana W. Frelichowskiego 1 w Toruniu. Do wspólnej pracy nad przygotowaniem spotkań konsultacyjnych zapraszamy...

Profil w serwisie Instagram

Profil w serwisie Instagram

Profil w serwisie Twitter

Profil w serwisie Twitter

Profil w serwisie Facebook

Profil w serwisie Facebook

Stopka strony

© 2015 IRIS - wszelkie prawa zastrzeżone

projekt Chillimedia; programowanie Studio Projektowe codeX

do góry